Facebook chat

CHO THUÊ XE DÀI HẠN

Giá thuê tháng: 28.300.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.100.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 27.300.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.100.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 26.300.000 VNĐ.
Km vượt: 5.500đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.000.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 22.800.000 VNĐ.
Km vượt: 5.500đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 900.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 23.300.000 VNĐ.
Km vượt: 5.500đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 900.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 36.500.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.400.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 36.000.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.400.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 32.900.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm.
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.300.000đ/ngày.

Giá thuê tháng: 33.200.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.300.000đ/ngày

Giá thuê tháng: 38.500.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.500.000đ/ngày

Giá thuê tháng: 28.400.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.100.000đ/ngày

Giá thuê tháng: 29.200.000 VNĐ.
Km vượt: 6.000đ/km.
Ngoài giờ: 60.000đ/giờ.
Lưu đêm: 300.000đ/đêm
Ngày lễ/ Chủ nhật: 1.200.000đ/ngày